Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα μας η οποία ανήκει και  διαχειρίζεται από το εδρεύον στο Λιχτενστάιν Ίδρυμα “Sylvia Ioannou Foundation” (εφεξής το «SIF»). Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης προσεκτικά διότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας. Το SIFδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το τροποποιημένο κείμενο των Όρων Χρήσης θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα.

1. Πνευματική ιδιοκτησία του SIF
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην παρούσα Ιστοσελίδα, στη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ και στο λογισμικό της βάσης ανήκουν αποκλειστικά στο SIF. Τα δικαιώματα αυτά έχουν νομίμως κατοχυρωθεί από το SIFκαι προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. H βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία πρωτοτυπίας ως προς την επιλογή του υλικού και την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου της, τα οποία την καθιστούν πρωτότυπο πνευματικό έργο προστατευτέο κατά το περί πνευματικής ιδιοκτησίας δίκαιο. Επιπλέον, η δημιουργία και η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ απαίτησαν σημαντική οικονομική επένδυση από πλευράς του SIF.

Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, αρχείο και στοιχείο είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα και στη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ (ενδεικτικά: ψηφιοποιημένα βιβλία, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο κλπ.) επιτρέπεται μόνο όταν αυτή εξυπηρετεί προσωπικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εάν συγγράψετε οιοδήποτε κείμενο (εργασία, επιστημονικό άρθρο) ή προβείτε σε δημόσια ανακοίνωση έχοντας λάβει πληροφορίες από την βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ, θα πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύσετε ως πηγή σας την Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται αυστηρά να αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, αναπαράγετε,  αναδημοσιεύσετε, αναρτήσετε σε άλλες ιστοσελίδες, μεταδώσετε, μεταφορτώσετε σε server, διανείμετε, εκτελέσετε δημόσια, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα και εν γένει να εκμεταλλευτείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ. Εν γένει απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν σας έχει εγγράφως επιτραπεί από το SIF.

Απαγορεύεται ρητά η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ. Οι χρήστες της βάσης δεδομένων θα πρέπει να απέχουν από κάθεπράξη που έρχεται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης ή θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του SIF.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, είτε είναι κατατεθειμένα είτε όχι, είναι ιδιοκτησία του SIFή τρίτων συνεργαζόμενων με το SIFφορέων και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. ToSIFδεν παραχωρεί καμία άδεια χρήσης των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων αυτών και κάθε αναπαραγωγή ή χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του SIFαπαγορεύεται αυστηρά.

2. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα
Το SIF καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε η Ιστοσελίδα να είναι πάντα προσβάσιμη. Ωστόσο, το SIFδεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση δυσκολιών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, σφαλμάτων κατά την πρόσβαση ή διακοπών στη σύνδεση, ανεξάρτητα από τις αιτίες που τις προκαλούν ούτε εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής. Παρακαλούμε να επαληθεύσετε ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει ιούς και είναι σε άριστη κατάσταση.

3. Ποιότητα πληροφοριών και Περιορισμός Ευθύνης του SIF
Το SIF καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, της φύσης και των εν γένει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και την βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ. Συνεπώς, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και τη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ παρέχονται «ως έχουν» (onan“asis” basis) και το SIFδεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής ή αναξιόπιστη ή τυχόν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Εν γένει τo SIF, τα στελέχη, οι υπάλληλοί του και όσοι τρίτοι ασχολούνται με τη δημιουργία και συντήρηση της Ιστοσελίδας για λογαριασμό του SIFδεν υπέχουν καμία ευθύνη για παντός είδους ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που τυχόν προκληθούν λόγω της πρόσβασης, της χρήσης, ή της αδυναμίας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ.

Το SIF διατηρεί τα δικαιώματα: i) Nα επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες, χωρίς προειδοποίηση, ακόμη κι αν η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα διακοπεί προσωρινά λόγω των τροποποιήσεων αυτών και ii) Να καταργήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής καθώς και την πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, στοιχείο ή πληροφορία που δημοσιεύεται στην βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό.

4. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες χρηστών
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που κατά την εύλογη κρίση του SIF, μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή παράνομη ή απαγορεύεται από το ελληνικό και κοινοτικό  δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κάτωθι:

– Ενέργειες που παραβιάζουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του SIFεπί της Ιστοσελίδας, του λογισμικού, της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ, των σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών τίτλων κλπ.

– Ενέργειες που παραβιάζουν είτε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων (όπως π.χ. η ανάρτηση προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου τους) είτε άλλα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

– Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επίθεση στην Ιστοσελίδα ή/ και στη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ, όπως η εισαγωγή ιών ή άλλων βλαβερών αρχείων στον serverή στα ηλεκτρονικά συστήματα του SIF.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στη βάση δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ  παρέχεται κατόπιν εγγραφής ή μόνον σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, το SIFδιατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του χρήστη στην Ιστοσελίδα ή στη βάση δεδομένων, εάν πιστεύει ότι αυτός έχει παραβιάσει τον νόμο ή/και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

5. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) σε εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων. Tο SIFδεν ελέγχει τις εν λόγω εξωτερικές ιστοσελίδες και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται ή είναι διαθέσιμο μέσω τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ υπάγονται στο Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων ΖΕΦΥΡΟΣ θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.